4.6 C
Starachowice
niedziela, 28/02/2021
Strona główna Szanowni Państwo
Array

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo wiecie z wcześniejszych doniesień medialnych, lipiec 2013 r. to data wejścia w życie w całym kraju przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokument ten wprowadza jednolite rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami i nakłada na samorządy szereg obowiązków w tym zakresie. Jednym z nich jest dostosowanie i uchwalenie prawa miejscowego do regulacji ustawowych

Czyniąc zadość tym wymogom, Rada Miejska w Starachowicach, na ostatniej sesji 30 listopada, przyjęła 5 nowych uchwał stanowiących podwaliny pod wprowadzenie nowego systemu na terenie naszego miasta. Są to uchwały:

· w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,

· w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

· w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

· w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

· w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z procedurami, uchwały trafią do służb wojewody świętokrzyskiego, po ich pozytywnej weryfikacji i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, 14 dni od dnia ogłoszenia obowiązywać będą na terenie naszego miasta jako – akty prawa miejscowego.

Dlaczego to takie ważne? Podstawowym dokumentem, precyzującym zasady utrzymania czystości i porządku w naszym mieście i obowiązującym nas wszystkich będzie wyżej wymieniony, nowy Regulamin. W stosunku do obowiązującego jeszcze w Gminie Starachowice, Regulaminu jest to dokument w wersji dość znacznie okrojonej, ale wpisującej się precyzyjnie w zapisy znowelizowanej ustawy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim, dokument dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.starachowice.eu

Znajomość praw i obowiązków w tym zakresie, w sposób zdecydowany, ułatwi nam wszystkim życie codzienne, a może uchronić również od różnych przykrych konsekwencji wynikających z nieznajomości prawa.

Pozostałe uchwały, to logiczna konsekwencja przyjętego Regulaminu. Nasze podstawowe założenia przy ich konstruowaniu, to określenie zakresu usług dla mieszkańców i ich częstotliwości czyniących zadość wymaganiom ustawowym, przy jednoczesnym zapewnieniu czystości i porządku na terenie miasta oraz zachowaniu jak najniższej stawki opłaty dla mieszkańców. W przypadku naszej gminy podobny w założeniach system funkcjonuje już od 9 lat. Wprowadzony został po wcześniejszym referendum przeprowadzonym w tej sprawie wśród mieszkańców naszego miasta. Te elementy, które dopracowaliśmy w tym czasie, które funkcjonują prawidłowo i do których mieszkańcy naszego miasta się przyzwyczaili, staraliśmy się zachować, natomiast elementy nowe lub źle funkcjonujące wprowadzamy i udoskonalamy. Wszystkie te uchwały są również dostępne na stronach BIP -u i zachęcam Państwa do ich lektury.

Kolejnym etapem prac nad wprowadzeniem nowego systemu będzie przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, który od lipca 2013 roku będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. Jest to niezwykle ważny etap, ponieważ cena uzyskana w przetargu za wykonanie tej usługi, będzie miała zasadniczy wpływ na wysokość stawki dla mieszkańców. O postępach prac oraz wszystkich innych aspektach związanych z tym zagadnieniem będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień

Poprzedni artykułNapad na BP
Następny artykułZawodów nie będzie

Koronawirus