19.2 C
Starachowice
poniedziałek, 21/06/2021
Strona główna W numerze POWIAT STARACHOWICKI IV kadencja 2010 – 2014

POWIAT STARACHOWICKI IV kadencja 2010 – 2014

POWIAT STARACHOWICKI IV kadencja 2010 – 2014

Szanowni Państwo, Powiat Starachowicki to nasza mała Ojczyzna.

Poniższe informacje przedstawiają w skrótowy sposób efekty pracy samorządu powiatowego IV kadencji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji opisanych poniżej zadań inwestycyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i zdrowotnych na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Starosta Starachowicki Andrzej Matynia

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE POWIATOWE

Ogółem w latach 2010-2014 zrealizowano inwestycje o wartości 89.118.464,97 zł.

DROGOWNICTWO

Na zadania inwestycyjne i remontowe związane z poprawą stanu sieci drogowej wydano kwotę 81.731.857,20 zł.

Dzięki tym nakładom wykonano m.in.: przebudowę dróg powiatowych o łącznej długości 59,1 km, w tym przebiegających przez miasto Starachowice 21,2 km. Remonty dróg powiatowych ogółem objęły 4,1 km dróg, w tym przebiegających przez miasto Starachowice – 0,48 km. Przebudowy i remonty mostów w 7 miejscowościach.

Największą w historii Powiatu Starachowickiego inwestycją na drogach powiatowych jest „Przebudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejących sieci dróg wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu”. Jest to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, które ma pomóc zarówno w życiu codziennym mieszkańców, jak i licznym przedsiębiorcom, którzy prowadzą na terenie Starachowic działalność gospodarczą.

Dzięki realizacji tej inwestycji, której ogólna wartość stanowiła kwotę 15,5 mln zł, Starachowice będą jednym z nielicznych miast powiatowych w Polsce, na terenie którego wszystkie drogi powiatowe zostały przebudowane.

Efektem realizacji inwestycji, rozpoczętej w 2013 roku jest:

Przebudowa ul. Radomskiej i Hutniczej na odcinku jednokierunkowym ul. Radomskiej o dł. 160 m i odcinku o długości 176 m tej samej drogi od ul. Widok do skrzyżowania z ul. Krzosa i 1 Maja.

Przebudowa ul. Miodowej, 6 Września i Nowowiejskiej na odcinku o długości 1276 m oraz 1051 m.

Przebudowa ul. Szkolnej, Mrozowskiego i Leśnej na odcinku o dł. 1256 m. W ramach tego zadania przebudowano również odcinek 550 m ul. Leśnej zaczynający się od skrzyżowania z ul. Kopalnianą i kończący się na rondzie ul. Kościelnej i Leśnej oraz odcinek od tegoż ronda prowadzący aż do skrzyżowania z drogą do Lipia.

Przebudowa ul. 17 Stycznia i Radoszewskiego na odcinku od mostu do przejazdu kolejowego oraz od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia do przejazdu kolejowego – łącznie 918 m.

Wykonanie IV etapu rozbudowy drogi powiatowej Starachowice – Lubienia, przebudowa ul. Dworcowej oraz jednokierunkowy odcinek ul. Marszałka Piłsudskiego o długości 466 m.

Na mapie kolorem czerwonym zaznaczone są inwestycje na drogach powiatowych realizowane w ramach wspomnianego wyżej projektu, natomiast kolorem zielonym zaznaczone zostały inwestycje na drogach powiatowych zrealizowane w poprzedniej kadencji samorządu Powiatu Starachowickiego w latach 2007-2010. Z kolei kolorem fioletowym została zaznaczona ul. Majówka, której przebudowa realizowana była w latach 2002-2006.

EDUKACJA

Powiat Starachowicki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół ponadgimnazjalnych oraz czterech placówek oświatowo-wychowawczych.

W latach 2010 – 2014 placówki realizowały 63 programy i projekty – unijne, ministerialne i kuratoryjne. Pozyskały łącznie 61.664.805,16 zł ze środków zewnętrznych.

Współpracowały z europejskimi szkołami i uczelniami w ramach wymian młodzieży i nauczycieli. Umożliwiły uczniom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dzięki kursom zawodowym, także poza granicami kraju. Nasi uczniowie odnosili sukcesy w wielu dziedzinach, tj.: w olimpiadach, m.in. etap centralny w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, w konkursach, m.in. finał ogólnopolski z zakresu rachunkowości, w zawodach sportowych, m.in. I miejsce w Mistrzostwach Woj. Świętokrzyskiego w pływaniu „Sprawni razem”. 20 uczniów z terenu powiatu uzyskało stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Na inwestycje w bazę oświatowo sportową wydatkowano kwotę 4.822.046,67 zł.

W ramach tych środków powstało boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 i hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Wykonano też termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego.

OCHRONA ZDROWIA

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach stale podnosi jakość usług medycznych, rozszerza zakres oferowanych świadczeń i poprawia sytuację finansową, w szczególności: świadczy nieodpłatne usługi medyczne w oparciu o kontrakt z NFZ w: 22 oddziałach szpitalnych, 24 poradniach specjalistycznych, 9 pracowniach i Podstawowej Opiece Zdrowotnej „Medyk”. Przeprowadził inwestycje na ponad 4,9 mln zł zakupując wyposażenie medyczne, remontując pomieszczenia szpitalne i lądowisko dla helikopterów. W poradniach specjalistycznych i POZ udziela ponad 100 tys. porad lekarskich rocznie. W latach 2010-14 utworzył: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Onkologiczny Dzienny wraz z Poradnią Onkologiczną, Poradnię Leczenia Uzależnień, Pracownię Densytometryczną, Oddział Reumatologii, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej.

Wprowadza innowacyjne metody leczenia – kadra Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Pododdziałem Endo-protezoplastyki najprawdopodobniej jako pierwsza w Polsce wykonuje mało inwazyjne zabiegi wstawiania stawu biodrowego przy użyciu tzw. cięcia bikini. Dzięki temu blizna pooperacyjna krócej się goi i umożliwia szybsze rozpoczęcie rehabilitacji. O ponad 20 mln zł. Zwiększył się kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zł – z 54.920.629,10 zł w 2010 roku do 75.084.033,82 zł w roku 2013 dzięki usilnym staraniom władz samorządowych i dyrekcji Szpitala. 2013 rok zakończył dodatnim wynikiem finansowym – po raz drugi w historii Szpitala.

PROMOCJA I TURYSTYKA

Ważnymi elementami oferty turystycznej powiatu jest sieć szlaków turystycznych, Starachowicka Kolej Wąskotorowa, gospodarstwa agroturystyczne oraz informacja turystyczna: ulotki, mapy, przewodniki i narzędzia internetowe. Ilość turystów rokrocznie wzrasta. SKW przewiozła w 2012 r. – 5310 pasażerów, a w 2013 r. 6250. Agroturystycznie w okresie letnim odwiedziło nas 2046 gości w 2012 r. i 2500 gości w 2013 r. Na zlecenie Powiatu wytyczono nowe odcinki szlaków turystycznych, zmodyfikowano już istniejące, a także zmodernizowano ich oznakowanie i wyposażono w znaki drogowe. Oddano do użytku nowoczesne narzędzia internetowe, t.j. wirtualny spacer po powiecie, który pokazuje walory turystyczne powiatu za pomocą zdjęć panoramicznych oraz wirtualny przewodnik po powiecie, który pomaga zaplanować wycieczkę, a nawet zaproponować swoją. Ponadto, dla ułatwienia korzystania z informacji turystycznej, wprowadzono do użycia kody QR. Powiat Starachowicki, jako założyciel i organizator Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, w latach 2011 – 2014 wsparł jego działalność statutową kwotą 4.216.304 zł. W tym czasie Muzeum przeprowadziło prace remontowe i zabezpieczające na kwotę 514.455,10 zł. Muzeum zorganizowało ponad 30 różnotematycznych zdarzeń t.j.: koncerty, wystawy, festyny, które w sposób widoczny poszerzyły ofertę kulturalną miasta i powiatu. Niemal podwoiła się liczba gości zwiedzających Muzeum. W 2011 roku „Wielki Piec” odwiedziło niespełna 15 tysięcy osób, natomiast w roku 2013 ich liczba przekroczyła 24 tysiące.

Koronawirus