Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 10 września 2018

Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta

Jak powinny wyglądać Starachowice za 10 lat? Jakie długofalowe działania należy podjąć, aby miasto się rozwijało? Prezydent miasta zaprasza do udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. Ich celem jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla ww. dokumentu.

                       Projekt Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027

Strategia rozwoju Starachowic do roku 2027 stanowi nadrzędny dokument planistyczny miasta w zakresie wytyczania kierunków rozwojowych na poziomie wizji miasta, wyznaczenia obszarów planowania strategicznego i przypisanych im celów oraz działań. Strategia Rozwoju stanowi rozwinięcie i uzupełnienie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Rekomendacje tam zawarte stanowią ważny element wizji, jak również wyznaczają sposób definiowania miasta jako wspólnoty wszystkich mieszkańców.

Po drugie, wyznaczone założenia rozwojowe strategii stanowią łącznik pomiędzy trwającymi działaniami rewitalizacyjnymi a polityką stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego w mieście oraz docelowo poszerzenie działań wpisujących się w ideę Smart City. Zatem kierunki rozwojowe w perspektywie 2027 roku czerpią z zasad zrównoważonego rozwoju, idei miasta inteligentnego, jak również z koncepcji wzmacniania kluczowych polityk sektorowych w mieście.

W ramach konsultacji Strategii Rozwoju odbędą się dwa spotkania.

  1. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców 11 września 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w sali nr 125.
  2. Spotkanie warsztatowe na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji 11 września 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim, w sali nr 125.

Dodatkowo zachęcamy do wypełnienia ankiety internetowej dostępnej na stronie:

ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC 2027

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety ręcznie i przesłania na adres e-mail: rewitalizacja@starachowice.eu lub przekazania do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w BOM oraz w pokoju 219 w Urzędzie Miejskim.

     Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń Programu na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno–przestrzennych, a także ich zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405).

W ramach konsultacji tego dokumentu odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców – 11 września 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w sali nr 125.

Ponadto jest możliwość składania uwag poprzez formularz konsultacyjny. Wypełniony dokument należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.