Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 4 października 2018

Regulamin

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem konkursu jest Vein Group – Wydawca „Gazety Starachowickiej”, z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 23, 27-200 Starachowice, NIP 664-000-95-62, zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Gazety pod adresem: https://www.facebook.com/starachowicka?hc_location=timeline

 

 1. Nazwa Konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs” i dotyczy nagród rzeczowych.

 

 1. Zasięg konkursu.
  Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

 

 1. Czas trwania konkursu.
  Konkurs rozpoczyna się w dniu 18/10/2018 r., a kończy się 22/10/2018r. około godz. 12.00.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/starachowicka?hc_location=timeline .

 

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

 

 1. Uczestnicy konkursu:Uczestnik jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców.

 

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt 12 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  – Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).

 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 1. Zdobywcy nagród zostaną wybrani przez komisję konkursową, która wybierze najciekawszą odpowiedź. Kryterium wyboru stanowi: kreatywność i pomysłowość Uczestnika.

 

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe określone w artykule opublikowanym w Witrynie.

 

 1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody na stronie FB Gazety.

 

 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.