Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 5 listopada 2018

„Dobrze wykorzystaliśmy czas”

Powoli dobiega końca obecna kadencja (2014 - 2018) władz powiatowych. Dla samorządu powiatowego był to dość intensywny czas, w którym sięgano po środki zewnętrzne, realizowano inwestycje i mierzono się z problemami takimi, jak budowa przejścia nad torami kolejowymi czy przeniesienie oddziału zakaźnego. Starosta Danuta Krępa podsumowuje okres, w którym kierowała Powiatem Starachowickim.

Kiedy w styczniu 2017 r. obejmowałam funkcję starosty, Powiat stał przed wieloma trudnymi wyzwaniami, których musiałam się podjąć. Choć wiele udało się zrobić, wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Jednym z priorytetów Zarządu były inwestycje drogowe.

                                                 Inwestycje drogowe

W miarę możliwości finansowych, sięgaliśmy po środki zewnętrzne. Dużym wsparciem okazała się pomoc ze strony państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Umożliwiła bowiem modernizację i rozwój dróg niemal w całym powiecie. Dzięki tym środkom i wsparciu gmin powstały nowe ciągi komunikacyjne, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.

W gminie Mirzec, przebudowana została droga nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy -Krupów – Trębowiec  Duży – gr. woj. świętokrzyskiego, dofinansowana z PRGiPID, na którą pieniądze wydatkowane były w ciągu trzech lat (2016 – 2018). W sumie wyremontowany został ponad 6 km odcinek, gdzie oprócz nowej nawierzchni pojawiły się również pobocza, chodniki z kostki brukowej i umocnione rowy. Z pomocą pieniędzy z PROW przebudowana jest droga powiatowa nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka, która z kolei realizowana jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prace prowadzone są na odcinku o długości 3367 mb. Ich zakończenie planowane jest na 15 stycznia 2019 r., a łączna wartość robót wynosi ponad 4 mln złotych. Powiat otrzymał też wsparcie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury na przebudowę drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka, w wysokości 80 proc. całości kosztów tj. 2 mln 560 tys. zł. Realizacja tej inwestycji ma potrwać do końca maja 2019 r.

W Gminie Brody w ciągu 2 lat zainwestowaliśmy blisko 12 mln zł w rozbudowę drogi powiatowej nr 0625 T Krynki –Brody. Połowa tych środków podchodziła z PRGiPID, natomiast na drugą Powiat złożył się z Gminą. Wykonanie tej inwestycji podniesie funkcjonalność i bezpieczeństwo, a dodatkowo przyciągnie nad zalew więcej turystów. Kompleksowo przebudowaliśmy również most na rzece Kamiennej w miejscowości Styków przy wsparciu środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Podjęliśmy również decyzję o przebudowie z Gminą blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Adamowie, od ul. Kościelnej do Trojaka.

W Gminie Pawłów zakończyła się inwestycja w Jaźwinach, współfinansowana przez Powiat i Gminę, warta blisko 800 tys. zł. Powstał też chodnik i odwodnienie na drodze powiatowej nr 0612 T Rzepin – Dąbrowa w miejscowościach: Rzepin Pierwszy i Dąbrowa, a wcześniej przebudowano także odcinek drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica w miejscowości Pokrzywnica.

Wspólnie z Zarządem Powiatu, podjęłam się rozwiązania problemu zakorkowanego miasta, poprzez budowę ronda Szkolna – Iglasta. Wsparliśmy też Województwo w budowie ronda na ulicy Radomska – Batalionów Chłopskich z uwagi na ważkość tej inwestycji dla bezpieczeństwa oraz poprawy komunikacji. Priorytetem w naszych działaniach była budowa przejścia nad torami kolejowymi, jako przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa w Starachowicach. To władze powiatu na początku obecnej kadencji zainicjowały tę inwestycję, wykładając pieniądze m.in. na opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej ze Studium Wykonalności na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia  – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”. Dzięki naszym staraniom wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która umożliwiała ogłoszenie przetargu. Mamy już wyłonioną firmę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która będzie także zobowiązana do uzyskania decyzji ZRID. Następnym krokiem będzie złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz ogłoszenie przetargu na jego realizację. Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, by inwestycja tak bardzo potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, została zrealizowana.

Oświata

Od samego początku dbaliśmy też o oświatę, czego dowodzi szereg projektów, jak choćby projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, realizowany wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości i Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, mający na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku. Dla uczniów oznacza on szansę na zdobycie kwalifikacji wykraczających poza program kształcenia, nauczycielom daje możliwość doskonalenia umiejętności, natomiast szkołom – pozyskania wyposażenia.

To w naszym powiecie realizowany będzie innowacyjny model kształcenia praktycznego, na poziomie technikum dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, zdobywających wiedzę w zawodzie technik budownictwa, opracowany przez CKP. Nasza placówka jest jedną z siedmiu w regionie, realizujących projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ma on na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na poziomie technikum poprzez realizację min. 40% godzin kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach przy udziale nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Z myślą o uczniach i w trosce o jakość kształcenia, zawarte zostały umowy patronackie z firmami: Silvan Ligistic, Cerrad, zapewniające patronat klasom kształcącym młodzież w zawodach: technik spedytor, a także technik elektryk i automatyk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Szkoła zyskała również patronat naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Kontynuowaliśmy także dobre praktyki w zakresie klas patronackich w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, gdzie funkcjonuje klasa patronacka MAN w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających, nad którą pieczę sprawują firmy Perfopol i Starpol. Dzięki naszym zabiegom, w 2017 r. utworzona została klasa sportowa w Liceum Sportowym, pod patronatem m.in. Wisły Kraków, która cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Ale, żeby były wyniki, potrzebna jest również baza. Stąd też nasze działania w kierunku jej zmodernizowania. Przykładem tego jest choćby projekt „Rozwój Edukacji Zawodowej Powiatu Starachowickiego”, współfinansowany z RPO, w ramach którego powstaną nowe pracownie dla potrzeb CKP i ZSZ nr 2. Wybudowany zostanie zupełnie nowy obiekt, o powierzchni 680 m kw., w którym  znaleźć się mają pracownie dla zawodów: kierowca mechanik i obróbki skrawaniem. Zmodernizowany zostanie także budynek przylegający do szkoły, o powierzchni 150 m kw., w którym mieścić się będzie pracownia dla zawodu: mechatronik. Projekt zakłada również doposażenie pracowni dla logistyków – spedytorów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Zawarliśmy już umowę z wykonawcą prac budowlanych. Powinny się one zakończyć do końca czerwca 2019 r., natomiast realizacja całego projektu przewidziana została do końca sierpnia 2019 r.

Zarząd czynił także zabiegi w zakresie pozyskania funduszy na budowę hali sportowej przy ZSZ nr 3 w Starachowicach. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki jest w trakcie oceny merytoryczno – technicznej. Złożyliśmy również wniosek na termomodernizację powiatowych placówek. W przypadku tej inwestycji staramy się o pieniądze unijne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Termin oceny wniosków wydłużony został do 23 listopada br. 

Jeszcze w tym roku przeniesiony zostanie do Starachowic Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, mieszczący się do tej pory w Stawie Kunowskim, w I LO wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, a III LO zyska nowy dach (w ub.r. remont dachu przeprowadzono w ZSZ nr 3 oraz w WTZ w Starachowicach). Zmiany widać też przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, gdzie od jesieni funkcjonuje już otwarta strefa aktywności, a wokół boiska pojawiły się piłkochwyty. Obie te inwestycje sfinansował z własnego budżetu Powiat. Wykonywana jest również dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy II LO.

Zadbaliśmy również o to, by nasze placówki znalazły się w OSE tj. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniom i nauczycielom –  możliwość korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej.

                                      Zdrowie i pomoc społeczna

Wspólnie z Zarządem podejmowałam także działania w kierunku zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców. To dzięki staraniom tego Zarządu Oddział Zakaźny przeniesiony wreszcie zostanie do budynku nowego szpitala, na co otrzymaliśmy dużą dotację z Budżetu Państwa. Obecnie wykonywane są prace związane z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów. Przed końcem roku oddział zafunkcjonuje w nowej lokalizacji. Będzie on jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych oddziałów w regionie, przez co zwiększy się także konkurencyjność samego szpitala.

Zmiany na korzyść widać też będzie na innych oddziałach, m.in. na SOR-ze, ale także oddziałach: rehabilitacyjnym, rehabilitacji neurologicznej, w dziale fizjoterapii, ośrodku rehabilitacji dziennej oraz wewnętrznym I i II, które zostaną dosprzętowione, dzięki pozyskanym funduszom ze środków unijnych oraz ministerialnych. W czerwcu br. PZOZ otrzymał także ponad 2,6 mln zł na informatyzację placówki, co pozwoli na zbudowanie bezpiecznego środowiska informatycznego, wspierającego przetwarzanie i prowadzenie pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie tylko w obrębie szpitala, ale umożliwiającego również bezpieczną wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o zdefiniowane standardy wymiany danych. To także cieszy.

To za tej kadencji, dzięki staraniom władz powiatowych i wsparciu z Budżetu Państwa, powstał w Starachowicach Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu C, który działa od grudnia 2016, wzbogacając dotychczasową ofertę z zakresu pomocy społecznej. 

                      

                              Współpraca z administracją rządową oraz samorządową

Wielu z tych działań zapewne nie udałoby się wykonać, gdyby nie dobra współpraca z administracją rządową oraz samorządową w zakresie realizacji działań Powiatu. Świadczą o niej chociażby częste wizyty przedstawicieli ministerstw w naszym powiecie, m.in. wicepremier Beaty Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, wicepremiera a zarazem ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, a także Jarosława Stawiarskiego, wiceministra sportu i turystyki.

To dzięki dobrej współpracy z administracją rządową udało się podjąć rozmowy w zakresie przekształcenia Muzeum Przyrody i Techniki we wspólną placówkę kultury powiatu starachowickiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, co może przynieść szereg korzystnych zmian. Stworzone zostaną w ten sposób odpowiednie warunki dla zachowania w dobrym stanie zabytkowych obiektów i zbiorów, poszerzenia działalności muzeum w zakresie naukowym oraz edukacyjnym, ale także zwiększenie funduszy na działalność placówki, w tym możliwości aplikowania o środki finansowe na prace konserwatorskie i restauratorskie czy rozszerzenie możliwości merytorycznych i organizacyjnych.

Warto w tym miejscu przypomnieć o 100 tys. zł dotacji na remont rurociągów, jaką otrzymało w tym roku muzeum z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to kolejny przykład dobrej współpracy z administracją rządową.

                                     

                                          Powiat na ustach wszystkich

Nie sposób pominąć także wydarzeń, które rozsławiły nasz powiat. Mam tu na myśli kontynuację zapoczątkowanego w 2014 r. Zlotu Pojazdów Zabytkowych LEGENDA STAR-a, ale także organizację nowych imprez takich jak Starachowicka Strzała czyli kolarskie zawody, które ściągają do Starachowic setki kolarzy z całego kraju oraz największe wydarzenie robotyczno – kosmiczne na świecie: European Rover Challenge czyli międzynarodowe zawody łazików marsjańskich, które odbyły się w tym roku na terenie Muzeum Przyrody i Techniki rozsławiając nasz powiat nie tylko w Polsce, ale także w Europie, a nawet w świecie.

Zarówno ja, jako starosta, jak i cały Zarząd Powiatu, dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas. Dbając o rozwój powiatu, kierowaliśmy się dobrem jego mieszkańców. Pragnę podziękować Wszystkim, którzy wspierali Nas w tych działaniach.

 

    Danuta Krępa

– Zarówno ja, jako starosta, jak i cały Zarząd Powiatu, dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas – uważa starosta Danuta Krępa

Starosta Starachowicki