Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 10 grudnia 2018

Wzrosną stawki podatku

Radni na listopadowej sesji uchwalili wysokość stawek podatku od nieruchomości. Będą wyższe.

Górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym, odpowiadają wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten zgodnie z komunikatem prezesa GUS z lipca 2018 roku wynosi 101,6 proc. (wzrost o 1,6 proc.).   O tym, jakie obowiązywać będą w 2019 r, na terenie Gminy Starachowice zdecydowali radni na listopadowych obradach Rady Miejskiej.

Od 1 stycznia 2019 roku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1 m kw. powierzchni  płacić trzeba 0,73 zł, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych za 1 ha powierzchni – 4,71 zł, natomiast w przypadku pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m kw. powierzchni – 0,29 zł. W przypadku niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego za 1 m kw. powierzchni – 3,09 zł.

Czytelników najbardziej interesują stawki podatku dotyczące budynków lub ich części mieszkalnych. Od stycznia 2019 r. wyniosą one: za 1 m kw. powierzchni użytkowej – 0,61 zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m kw. powierzchni użytkowej – 21,30 zł. Za m kw. powierzchni użytkowej nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym płacić będzie trzeba 10,98 zł.

W przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, stawka za 1 m kw. powierzchni użytkowej wynosi 4,78 zł, a od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7.60 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej. Od komórki, budynków gospodarczych, szop płacić będzie trzeba 4.10 zł za 1 m kw. powierzchni, za garaże wolno stojące – 7.60 za 1 m kw. powierzchni, a stawka podatku od budowli wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Przypomnimy, w 2018 r. podatek od nieruchomości dla właścicieli mieszkań wynosi 59 gr za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, a za grunt 28 groszy. Przedsiębiorcy z terenu miasta płacą za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków z działalnością gospodarczą 20 złotych i 68 gr, natomiast za 1 metr kwadratowy powierzchni gruntów 71 groszy. W lokalach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne opłata za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku wynosi 4 zł i 61 gr, natomiast organizacje pożytku publicznego płacą 7 zł i 38 gr za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku.

(azab)