Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 21 stycznia 2019

Zmiany w gospodarowaniu odpadów komunalnych przez mieszkańców

Po 1 stycznia 2019 r. w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują nasi mieszkańcy nastąpiło kilka istotnych zmian.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne od mieszkańców oraz prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez najbliższe 2 lata będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. z Kielc. Przedsiębiorca ten funkcjonuje na terenie miasta od 2 stycznia 2019 r., wraz z PSZOK, na terenie starachowickiej SSE przy ul. E. Kwiatkowskiego, telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl, www.fart-kielce.pl

Obecne pojemniki typu „dzwon” przy altanach znikają z terenu gminy, zastąpią je pojemniki na kołach o pojemności 1,1 m sześc. dostosowane kolorystyką do zbieranych frakcji odpadów.

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017. poz. 19), w Starachowicach obowiązywać będzie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obejmujący teren całego kraju. Zgodnie z tym odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

■ niebieski – papier, gdzie:

 -wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy

– nie wrzucamy: odpady higieniczne np. zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony folią, zanieczyszczony papier, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych

 • uwagi: ręczniki higieniczne i chusteczki wyrzucamy do zmieszanych odpadów

■ zielony – szkło, gdzie:

 • wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach
 • nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby
 • uwagi: kapsle i zakrętki wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

■ żółty – metale i tworzywa sztuczne, gdzie:

 • wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach
 • nie wyrzucamy: opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • uwagi: opróżniajmy przed wyrzuceniem odkręcajmy i zgniećmy przed wyrzuceniem

■ brązowy – odpady ulegające biodegradacji, gdzie:

 • wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew
 • nie wyrzucamy: ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych
 • uwagi: odpady zielone i inne bio w znacznych ilościach można oddawać do PSZOK.

 Do frakcji zmieszanej komunalnej wrzucamy wszystko, czego nie można wyrzucić do pojemników lub worków frakcji segregowanej, a co nie jest odpadem niebezpiecznym. Nie wrzucamy do zmieszanych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowe, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołów z domowych palenisk.

Od stycznia w większości starachowickich aptek mieszkańcy miasta mogą oddawać do specjalnych pojemników zużyte i przeterminowane leki. Przeterminowane leki muszą być oddawane bez ich kartonowych opakowań i ulotek informacyjnych, które to powinny znaleźć się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego. Lista aptek jako osobny załącznik.

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska podjęła ważne dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi uchwały:

 • uchwała Nr IX/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 2759),
 • uchwała Nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 2759),
 • uchwała Nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r., poz.3771).

Od 1 stycznia opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 144,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a roczna opłata od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 288,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, co stanowi miesięcznie: – sposób zbierania odpadów selektywny 12,00 zł od osoby, – sposób zbierania odpadów nieselektywny 24,00 zł od osoby.

Bez zmian utrzymano terminy wnoszenia opłat, dni i godziny funkcjonowania PSZOK oraz częstotliwości odbioru odpadów w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych. Bez zmian zachowano sposób i częstotliwość odbioru od mieszkańców popiołów z domowych palenisk.

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 r. są opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz na stronach Urzędu Miejskiego.

Należy zwrócić uwagę, że to po stronie właścicieli nieruchomości albo ich zarządzających jest obowiązek wyposażenia w pojemniki na odpady zmieszane komunalne oraz na popioły z domowych palenisk.

Wykorzystano materiały z http://naszesmieci.mos.gov.pl

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska