Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 28 stycznia 2019

Ważna informacja

  Gmina Starachowice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej składa oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8. w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. Podmioty korzystające z usług wodnych składają do dnia 14 stycznia 2021 r.

Oświadczenie należy przesłać na adres; Urzędu Miejskiego, ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice.