Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 4 lutego 2019

Gospodarka odpadami komunalnymi


 Kogo objęto systemem

  System gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzany w naszym mieście obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkane, zabudowane domami wielo- i jednorodzinnymi, lub wielolokalowymi (blokami).

Jak selekcjonować odpady

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w Starachowicach obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obejmujący teren całego kraju.

Zgodnie z tym odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

■ niebieski – papier, gdzie:

wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy

nie wrzucamy: odpady higieniczne np. zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony folią, zanieczyszczony papier, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych

uwagi: zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne i inne odpady higieniczne wyrzucamy do zmieszanych odpadów komunalnych

■ zielony – szkło, gdzie:

wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby

uwagi: kapsle i zakrętki wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

■ żółty – metale i tworzywa sztuczne, gdzie:

wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach

nie wyrzucamy: opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

uwagi: opróżniajmy, odkręcajmy i zgniećmy przed wyrzuceniem

■ brązowy – odpady ulegające biodegradacji, gdzie:

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzewna

nie wyrzucamy: ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych

uwagi: odpady zielone i inne bio w znacznych ilościach należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Pojemniki/worki do segregowania zapewnia w ramach usługi gmina poprzez przedsiębiorcę wykonującego usługi odbioru odpadów. W pojemniki do segregowania wyposażane są punkty gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej (bloki). W zabudowie wielo- i jednorodzinnej mieszkańcy wyposażani są w worki do segregacji.

PAMIĘTAJ: Opróżnij, zgnieć opakowanie – zajmie mniej miejsca!

 

 

POPIOŁY z pieców i kotłów grzewczych na paliwo stałe odbierane są tylko z zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej od września do końca maja, raz w miesiącu, w pojemnikach sprzed posesji.

ODPADY ZMIESZANE – to niesegregowane odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości i nie zawierające odpadów niebezpiecznych (m.in. leków, baterii, akumulatorów, świetlówek, żarówek, pozostałości farb, tuszy, lakierów, żywic, aerozoli, rozpuszczalników, sprzętu elektronicznego i elektrycznego). Powinny one być wrzucane do osobnych pojemników/worków i w żadnym wypadku nie wolno ich mieszać z odpadami objętymi selektywną zbiórką.

Do tej kategorii zaliczamy np.: butelki i pojemniki z zawartością, szkło stołowe, żaroodporne, okienne, okularowe, szyby samochodowe, fajans, porcelanę, doniczki, zabrudzony i tłusty papier, pieluchy jednorazowe i artykuły higieniczne, odpady kuchenne itp.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że nie będą zbierać odpadów komunalnych w sposób selektywny, gromadzą je tylko w pojemnikach na odpady zmieszane.

Pojemniki/worki na odpady zmieszane a także na popiół muszą sobie zapewnić właściciele nieruchomości.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE I ELEKTROŚMIECI

Odpady niebezpieczne – są to odpady wysegregowane przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności: baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, lakierów, żywic, lepiszczy (kleje), aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowań po tych środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej zawierającej substancje niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa.

Elektrośmieci – są to odpady pochodzące ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, np. nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt audio oraz inne sprzęty elektryczne i elektroniczne – bez śladów demontażu.

Odpady te należy oddawać do PSZOK. Elektrośmieci można pozbyć się z przed posesji i punktów gromadzenia odpadów na osiedlach w terminach podanych w harmonogramach odbioru odpadów.

POZOSTAŁE ODPADY

Odpady zielone, czyli części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, a także odpady remontowe (budowlane i rozbiórkowe) powstałe w gospodarstwie domowym należy oddawać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Odpady wielkogabarytowe (np. meble, odpady znacznych wymiarów, elektrośmieci znacznych wymiarów) powstałe w gospodarstwie domowym należy oddać do PSZOK lub odbiór ich odbywa się zgodnie z harmonogramem z przed posesji i punktów gromadzenia odpadów na osiedlach.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadami komunalnymi (PSZOK)

Funkcjonuje on na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 36. Prowadzony jest przez PUK „Fart Bis” Sp. z o.o. z Kielc, telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl

PSZOK jest czynny:

 • poniedziałek, wtorek – 8.00 – 13.00
 • środa – 12.00 -17.00
 • czwartek, piątek, sobota –  8.00 – 13.00

Odpady przyjmowane są w Punkcie nieodpłatnie, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Dostarczający odpady zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK. Pracownicy Punktu mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zamieszkanie mieszkańca na terenie naszej gminy.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady, m.in.: zawierające azbest, pochodzące z działalności gospodarczej i w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych).

Tak więc, np. jeśli:

 • Wytwarzasz w swoim gospodarstwie domowym znaczne ilości odpadów, a nie masz miejsca na ich gromadzenie, posegreguj je i oddaj do PSZOK.
 • Przeprowadzasz remont mieszkania, odpady posegreguj i oddaj do PSZOK.
 • Przeprowadzasz gruntowne porządki, nie masz miejsca na gromadzenie odpadów, posegreguj i oddaj do PSZOK.
 • Nie chcesz czekać na wywóz odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości, oddaj je do PSZOK.
 • Nie kompostujesz odpadów zielonych powstałych w twoim ogrodzie, oddaj je do PSZOK.

 

Kto odbiera śmieci

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zamian za opłatę pobieraną od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gmina za pomocą wyłonionej w drodze przetargu firmy ma odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego od 1 stycznia 2019 r. do końca 2020 r. usługę tę realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, posiadająca w naszym mieście biuro obsługi klienta, które zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. E. Kwiatkowskiego 36, za EkoMedia, wjazd od ul. Radomskiej pomiędzy sklepem TESCO a przychodnią MEDSTAR, telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl

 

Opłaty i deklaracja

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć również w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Starachowicach:

 • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców,
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

Rada Miejska w Starachowicach uchwałą Nr IX/4/2018 ustaliła wysokość stawki rocznej opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 144,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz roczną stawkę opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 288,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, co stanowi miesięcznie:

 • sposób zbierania odpadów selektywny 12,00 zł od osoby,
 • sposób zbierania odpadów nieselektywny 24,00 zł od osoby,

Stawki te obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.

Terminy wnoszenia opłat:

 • za I kwartał do 10 kwietnia
 • za II kwartał do 10 lipca
 • za III kwartał do 10 października
 • za IV kwartał do 31 grudnia

 

Zapytania, uwagi, reklamacje

Zapytania, uwagi, reklamacje i interwencje dotyczące odbioru odpadów komunalnych, należy zgłaszać do:

*Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 118, tel. 41 273 82 42, e-mail: srodowisko@starachowice.eu

*Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o., ul. E.Kwiatkowskiego 36, biuro obsługi klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, tel. 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają prawo składać reklamacje dotyczące niewłaściwego świadczenia usług. Reklamacje należy składać następnego dnia roboczego do godziny 12.00 do wykazanych powyżej jednostek. Reklamacje składane po terminie nie będą uwzględnione.

 

Wszelkie zapytania dotyczące deklaracji i opłat należy zgłaszać do Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 12 na parterze, tel. 41 273 82 44, e-mail: deklaracjeoplata@starachowice.eu

Referat Gospodarki Komunalnej,

   Dróg i Ochrony Środowiska

         Urzędu Miejskiego