Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 11 marca 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Wójt gminy Mirzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku działającym w następujących obszarach priorytetowych: rozwój sportu i działań rekreacyjnych, upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury, rozwój krajoznawstwa i turystyki, rozwój nauki i edukacji, inicjatywy młodzieżowe, pomoc społeczna, pomoc prawna.

Oferty na realizację zadań należy składać do 22 marca do godziny 15.30 w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Urzędu Gminy Mirzec lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.mirzec.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mirzec w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

m.p.