Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 9 kwietnia 2019

INFORMACJA

                                                    Wójta Gminy Mirzec

                                                      z dnia 21.03.2019 r.

Wójt Gminy Mirzec informuje, że termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z § 5 ust. 5 Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej upływa z dniem 30.04.2019 r. (wtorek).

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu (pok. 220), Mirzec Stary 9,
27-220 Mirzec do dnia 30.04.2019 r.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XX/118/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) mieszkańcy Gminy Mirzec bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Gminy Mirzec, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • rewitalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a także wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Gminy Mirzec w zakładce „Aktualności” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirzec w zakładce „Inne / Inicjatywy lokalne”.