Strona główna / Wieści z gmin / Interpelowali radni, co już zrobiono?

Interpelowali radni, co już zrobiono?

Interpelacje dotyczyły spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, do włodarza kierowano też zapytania w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Adrian Malinowski, Sylwester Rudzki wnioskowali do burmistrza o zorganizowane wizji lokalnej na drodze powiatowej – ul. Radomska i Kolejowa do drogi krajowej nr 42 – bo „od kilku lat ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych sukcesywnie się tam zwiększa. Wyremontowana droga kilka lat temu w chwili obecnej znów nadaje się do gruntownego remontu. Zgłaszają się do nas tamtejsi mieszkańcy z problemami pękających ścian w domach, nadmiernym hałasem spowodowanym częstotliwością i ilością przejazdu samochodów ciężarowych oraz nagminnym przekraczaniem dopuszczalnej prędkości przez kierowców ciężarówek. Wielokrotnie mieszkańcy wnioskowali o wprowadzenie ograniczenia tonażowego, które spowoduje zmniejszenie bardzo uciążliwego ruchu. Zwracamy się o pilne zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz z przedstawicielem Zarządu Powiatu Starachowickiego i wypracowania możliwych rozwiązań w/w problemów”. Władze Wąchocka pisma w tej sprawie przesłały do wnioskowanych urzędów i oczekują wyznaczenia terminu spotkania.

Radny Grzegorz Retkowski wnioskował o podjęcie działań w sprawie remontu i naprawy uszkodzonych dróg, przepustów oraz rowów na terenie gminy Wąchock, spowodowanych dwukrotnymi nawalnymi opadami deszczu w czerwcu br. i o wystąpienie do Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach o pozyskanie środków zewnętrznych na likwidację ich skutków. W odpowiedzi poinformowano, że remonty i naprawy zostaną wykonane do 30.07.2019 r. przez firmę „Grochbud II” sp. z o. o. w ramach zadania pn.”Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock”. Również, że Gmina Wąchock „złożyła do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenie potrzeb na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem lub odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

O usunięcie zalegającego kruszywa na drodze powiatowej przy wjeździe na drogę gminną prowadzącą do Lipia oraz wyrównanie nawierzchni tej drogi gminnej (również od posesji nr 52 do nr 70) wnioskowała radna Zofia Miernik. Także o wykoszenie poboczy przy drogach gminnych i udrożnienie rowu odwadniającego od posesji nr 40 do 46 i oddelegowania pracownika godzinowego do prac na terenie sołectwa Rataje, W odpowiedzi dowiedziała się, że „zasoby kadrowe pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie m.in. porządku na terenie gminy Wąchock są zbyt skromne. aby móc swobodnie oddelegować jednego z nich do pracy wyłącznie na terenie sołectwa.  Natomiast usunięcie zalegającego kruszywa przy wjeździe na drogę do Lipia, wyrównanie nawierzchni na tej drodze, wykoszenie poboczy przy drogach gminnych oraz udrożnienie rowu odwadniającego od posesji 40 do 46 będzie wykonane do końca lipca br.

W imieniu mieszkańców ul. Grabowej w Parszowie interpelował radny Norbert Dudek. Wniósł o ustabilizowanie sytuacji podtapiania niektórych posesji na tej ulicy. „Zdaniem mieszkańców, przyczyną podtapiania posesji jest brak części rowów odwadniających. Z przeprowadzonej przeze mnie wizji lokalnej wynika, że część rowów samoistnie zanikła ze względu na zarastanie przez roślinność zieloną, natomiast w wielu przypadkach zostały one zniwelowane przez mieszkańców. Zwracam również uwagę na ogromnie porośniętą krzewami część rowów na odcinku od zbiornika pokopalnianego do pierwszych zabudowań ul. Grabowej. Na tej części rowu należy niezwłocznie usunąć całe zakrzewienie, które uniemożliwia swobodnemu przepływowi wody.

„W sprawie wód opadowych z ul. Grabowej w miejscowości Parszów informuję, że zakrzewienie znajdujące się w rowach odwadniających zostanie usunięte przez pracowników interwencyjnych do końca lipca br. Informuję również, że wykonanie rowów odwadniających wzdłuż całej drogi będzie możliwe po usunięciu przez okolicznych mieszkańców części ogrodzeń z pasa drogowego ul. Grabowej oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy na realizację tego zadania” – odpowiedział burmistrz Jarosław Samela.

Nie zabrakło głosu jednego z najaktywniejszych radnych Wąchocka, Kazimierza Winiarczyka. Zawnioskował tym razem do burmistrza „o wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku od strony placu zabaw dla Przedszkola”. I argumentował. że jego brak „powoduje każdorazowo po opadach deszczu przeciek znacznej ilości wody do szkolnej szatni i powstawanie pleśni na jej ścianach. Taka sytuacja może doprowadzić do wyłączenia przez Sanepid tych pomieszczeń z użytkowania”. Z otrzymanej odpowiedzi wie, że – ze względu na zakres i charakter robót – będzie to zadanie inwestycyjne. „W związku z powyższym Rada Miejska w Wąchocku musi zabezpieczyć na ten cel środki w budżecie Gminy Wąchock. Po zabezpieczeniu środków w budżecie możliwe będzie podjęcie działa umożliwiających wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu od strony placu zabaw” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

  – Mamy osiągnięcia w rewitalizacji Wąchocka. Niemałym wyzwaniem jest jednak utrzymanie tego wszystkiego co zrobiliśmy w dobrym stanie. Jednym z nich jest utrzymanie w należytym stanie czaszy zbiornika na Kamiennej. Na narzucie kamiennym nad Zalewem Wąchockim rośnie wiele dorodnych chwastów, młodych krzewów i już dobrze ukorzenionych drzewek tzw. „samosiejek”. Wnioskuję o ich usuniecie, w przeciwnym razie korzenie krzewów i drzewek mogą przyczynić się do uszkodzenia czaszy zbiornika – to treść kolejnej interpelacji radnego K. Winiarczyka.

Okazało się – co napisano w odpowiedzi – że usuwaniem zbędnej roślinności z narzutu kamiennego zajmowali się pracownicy zatrudnieni przez Gminę Wąchock w ramach interwencji. „W związku z ograniczoną ilością pracowników interwencyjnych oraz szerokim zakresem robót, jakie zlecono im do wykonania w ostatnim czasie, nie było możliwości prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem narzutu. Usunięcie zbędnej roślinności z narzuty kamiennego zbiornika retencyjnego będzie realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych możliwości”.

  – Ostatnio pojawiają się coraz częściej bardzo obfite opady deszczu, co powoduje, że woda nie mieści się w przydrożnym rowie na ul. Starachowickiej w Wąchocku i wylewa się na chodnik i jezdnię. Przyczyną tego są zupełnie zatkane przepusty, zwłaszcza przy posesjach, których stan prawny nie jest uregulowany, na odcinku od budynku SZOZ do przepustu pod drogą 42. Wnioskuję do burmistrza o wystąpienie z pismem do GDDKiA o doprowadzenie do udrożnienia wspomnianych przepustów – zgłaszał kolejny problem Kazimierz Winiarczyk.

Władze gminy Wąchock poinformowały radnego, że „zostało wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, w celu rozwiązania problemu”.

 

(az)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *