Strona główna / Wieści z gmin / OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA ZDROWIA W MIRCU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA ZDROWIA W MIRCU

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.
z 2018r. poz. 393), art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn.zm) i w oparciu o regulamin komisji konkursowej.

 1. Kandydaci na to stanowisko winni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.2190,
  z późn. zm.):
 2. l) posiadać wykształcenie wyższe;
 • 2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • 3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • 4) nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1.  Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora;

 • 5) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 • 6) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • 7) dokument potwierdzajacy wymagany staż pracy: świadectwo pracy (w razie, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie, gdy stosunek pracy nadal trwa);
 • 8) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • 9) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu (zaświadczenie
  o niekaralności);
 • 10) zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora;
 • 11) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • 12) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora;
 • 13) koncepcję rozwoju i funkcjonowania SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu;
 • 14) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kacelarii Urzędu Gminy w Mircu pokój 219 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Mircu) na adres:

Urząd Gminy w Mircu

Mirzec Stary 9

27-220 Mirzec

w zaklejonych kopertach z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu” wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego, w terminie 11 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Mircu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — to 16 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Postępowanie konkursowe wraz z rozmową kwalifikacyjną zostanie przeprowadzone
w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne ogłoszenia o konkursie, zostaną poinformowani indywidualnie pisemnie
lub telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w BIP Urzędu Gminy w Mircu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu.

Z kandydatem na stanowisko dyrektora, wybranym w drodze konkursu Wójt może nawiązać stosunek pracy albo zawrzeć umowę cywilnoprawną na 6 lat.

Wszelkie informacje na temat konkursu udziela Przewodniczący Komisji Konkursowej Marta Ziomek.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się ze statutem oraz stanem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu. Osobą upoważnioną przez Wójta Gminy do kontaktu w tej kwestii jest zastępca dyrektora SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *