Strona główna / Aktualności / Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Powiatu w sprawie przenosin ZSZ nr 3

Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Powiatu w sprawie przenosin ZSZ nr 3

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz unieważnił lutową uchwałę Rady Powiatu w sprawie przenosin Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ulicy Szkolnej na Leśną. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 marca 2020 r. stwierdził nieważność tej uchwały w całości. O decyzji wojewody świętokrzyskiego w odpowiedzi na pytanie, poinformowała Gazetę jego rzecznik prasowy, Ewa Łukomska.

Jak czytamy w uzasadnieniu, treść uchwały narusza zapisy Prawa oświatowego, zgodnie z którymi system oświaty zapewnia m.in. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie, upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych, zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi, utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

– Jak wynika z informacji przekazanych organowi nadzoru przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach przeniesienie szkoły z dotychczasowej siedziby znajdującej się w Starachowicach przy ul. Szkolnej 10 do nowej siedziby położonej w Starachowicach przy ul. Leśnej 2 w poważny sposób wpłynie negatywnie na działalność szkoły. Dotychczasowa działalność szkoły o prawie 60-letniej tradycji wskazuje na jej prawidłowe funkcjonowanie i prawidłową realizację zadań systemu oświaty. Świadczą o tym takie okoliczności jak np. bogata oferta edukacyjna i współpraca z poważnymi przedsiębiorcami z terenu Starachowic, w tym MAN, Starpol, Perfopol, co umożliwia kształcenie uczniów szkoły w systemie dualnym. Tym samym szkoła zapewnia uczniom szerokie możliwości rozwoju intelektualnego oraz nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Nadto, dzięki wspomnianym okolicznościom szkoła jest w stanie efektywnie wspierać rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych – czytamy w uzasadnieniu. – Należy podkreślić, że Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach prowadzi kształcenie zawodowe wymagające wyposażenia szkoły we właściwy sprzęt i infrastrukturę dydaktyczną, którą zapewnia wyposażenie i stopień dostosowania obecnego budynku szkoły w którym jest ona zlokalizowana. Przeniesienie szkoły niewątpliwie spowoduje obniżenie standardu nauczania na skutek braku infrastrukturalnego i sprzętowego dostosowania nowego budynku szkoły do celów nauczania zawodowego.

Uwagi wojewody dotyczą również infrastruktury: – (…) redukcji może ulec ilość sali dydaktycznych, a co więcej, sale w nowym budynku są powierzchniowo mniejsze od dotychczasowych, co obniży komfort uczniów a w konsekwencji jakość nauczania. W nowym obiekcie, jak wynika z informacji organu nadzoru, nawet w razie zmodernizowania sali dydaktycznych brakować będzie sali z zapleczami wyposażonymi w odpowiednie pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania szkoły branżowej. Nie sposób w tym miejscu nie zwrócić uwagi, że zmniejszenie przestrzeni sali dydaktycznych i występowanie wąskich korytarzy w nowym budynku w sytuacji kształcenia dorosłej młodzieży nie będzie sprzyjać higienie psychicznej uczniów, co niewątpliwie spowoduje spadek efektywności pracy dydaktycznej i zdolności koncentracji uczniów.

Poruszono również kwestię działalności Liceum Sportowego działającego przy ZSZ nr 3. Problemy związane z infrastrukturą sportową mogą wpłynąć na dalsze funkcjonowanie tego profilu szkoły.

Uzasadnienie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *