Regulamin

REGULAMIN KONKURSOWY

 

 1. Organizatorem konkursu jest Vein Group – Wydawca „Gazety Starachowickiej”, z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 23, 27-200 Starachowice, NIP 664-000-95-62, zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Organizator dokona oceny wypowiedzi i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Gazety pod adresem: https://www.facebook.com/starachowicka?hc_location=timeline

 

 1. Nazwa Konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs” i dotyczy nagród rzeczowych.

 

 1. Zasięg konkursu.
  Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

 

 1. Czas trwania konkursu.
  Konkurs rozpoczyna się 3/12/2019 r., a kończy się  5/12/2019 r. o godzinie 12.00. Zwycięzców ogłosimy na naszej stronie 5/12/br. tuż po godzinie 12-tej.                               .

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/starachowicka?hc_location=timeline .

 

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

 

 1. Uczestnicy konkursu: Uczestnik jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców.

 

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 12 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  – Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).

 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 1. Zdobywcy nagród zostaną wybrani przez komisję konkursową, która wybierze najciekawszą odpowiedź. Kryterium wyboru stanowi: kreatywność i pomysłowość Uczestnika.

 

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe określone w artykule opublikowanym w Witrynie.

 

 1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody na stronie FB Gazety.

 

 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych Vein Group z siedzibą: 27-200 Starachowice przy ul. Konstytucji 3go Maja 23, e-mail: biuro@starachowicka.pl, tel: 41 274-55-12. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www.starachowicka.pl, analiza odwiedzin.